PlastiService Group

Erkenning van onze voorwaarden

05/11/2019

SALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN PLASTISERVICE

 

 

1.        Erkenning van onze voorwaarden

 

Onze algemene verkoopsvoorwaarden vervangen en annuleren alle andere algemene voorwaarden van de klant.

Door het enkel verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

 

2.        Bestelling

 

Elke bestelling bindt de klant en is onherroepelijk zonder schriftelijke toestemming van ons.

Voor elke bestelling met een waarde van minder of gelijk aan 125€ wordt er een forfaitaire administratieve kost van 8,75€ aangerekend.

 

3.        Leveringen

 

De levering van de goederen geschiedt van het ogenblik  dat deze in handen van de vervoerder overhandigd worden. Van dat ogenblik af, worden de risico’s op de koper overgedragen, zelfs wanneer het vervoer op kosten van de verkoper verricht wordt. De vervoerder is verantwoordelijk voor alle in slechte toestand geleverde of verloren koopwaren. Geen enkele leveringsvertraging kan onze verantwoordelijkheid verbinden of aanleiding geven tot vergoedingen.

Opgegeven leveringstermijnen worden zo goed mogelijk nageleefd maar zijn geen vervaltermijnen. Bij vertraging heeft de klant geen recht op schadevergoeding noch het recht om de overeenkomst te annuleren.

 

4.        Onderaanneming

 

Indien de verkoper goederen aan de koper levert die de verkoper van diens leverancier(s) heeft verkregen, is de verkoper niet tot verdergaande vrijwaring ten opzichte van koper gebonden dan waarop  de verkoper ten opzichte van diens leverancier(s) aanspraak maken.

 

         5.        Levering

 

We behouden ons het recht voor om 10% meer of minder te leveren op de bestelde hoeveelheid.

 

6.  klachten

 

De klachten zijn enkel toelaatbaar op voorwaarde dat deze ons per aangetekende brief zouden bereiken. In geval van een klacht wegens niet gelijkvormigheid of zichtbare of verborgen gebreken, 5 dagen na levering. In het bijzonder kunnen wij onder geen voorwaarde verplicht worden tot schadevergoeding voor mislukkingen ten gevolge van het gebruiken van door ons geleverde goederen. Onze waarborg beperkt zich tot het vervangen van de niet conforme koopwaar. Alle andere schadeloosstellingen zijn uitgesloten. De klant moet alle nodige maatregelen ondernemen om alle mogelijke vaststellingen ontegensprekelijk te laten gebeuren.

 

7.        Betaling

 

Onze facturen zijn netto-contant betaalbaar, tenzij geschreven tegenstrijdige overeenkomst of vermelding.

Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn conform aan de wet gestipuleerde verkooptransacties. Er wordt bovendien een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar geëist van 15 % op het factuurbedrag met een minimum van 125€ en dit boven de intrest en de gerechtskosten.

De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden, en/of door de koper wederverkocht zijn. In dit laatste geval is de vordering op de wederverkoop van rechtswege afgestaan aan de initiële verkoper. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies en vernietigingsrisico’s.

 

8.        Geschillen

 

Bij betwisting zijn het vredegerecht van het 1st kanton van Charleroi en de rechtbanken te Charleroi uitsluitend bevoegd. De aanvaarding van een rekening staat gelijk met de aanvaarding van al onze verkoopsvoorwaarden.

 

 

terugkeren